Blog

Privremena boravišna dozvola za strance po osnovu vlasništva nad nekretninama u Crnoj Gori

U skladu sa Zakonom o strancima koji se primenjuje od aprila 2015. godine, Vlada Crne Gore je u novembru 2015. godine donela Uredbu o utvrđivanju vrste i vrednosti nepokretnosti u vlasništvu stranca.

Prema gore navedenom Zakonu i Uredbi, stranac koji posjeduje nekretnine na teritoriji Crne Gore može dobiti privremenu crnogorsku boravišnu dozvolu, pod uslovom da je predmetna nekretnina stan, kuća, stan, hotel ili restoran. Ne postoje ograničenja u odnosu na vrijednost ili veličinu nekretnine.

Vlasništvo nad zemljištem, ruševinom ili nerezidencijalnim objektom ne bi se kvalifikovalo za privremenu stambenu dozvolu.

Dobijanje boravišne dozvole omogućava strancima da postanu i poreski rezidenti Crne Gore uz uslov da u kalendarskoj godini provedu 183 dana u Crnoj Gori, te da uživaju jedan od najpovoljnijih poreskih režima u Evropi, sa stopom poreza na dohodak građana od 9% i režimom poreza na dobit od 9%.

 

Dokumenti potrebni kao prateća dokumentacija za zahtjev za privremeni boravak uključuju:

  1. Vlasništvo nad nepokretnom imovinom, izdato od strane katastarskog ureda i ne starije od 6 mjeseci)
  2. Dokaz o dovoljnim sredstvima za finansiranje osnovnih potreba podnosioca prijave na nivou od 10 evra dnevno (tj. bankovni izvod kojim se svedoči da na računu ima najmanje 3.650 evra, ili garancija lokalnog rezidenta ili preduzeća za pokrivanje troškova stranca tokom njihovog boravka)
  3. Dokaz o obaveznom zdravstvenom osiguranju izdatom od strane lokalnog osiguravajućeg društva, sa minimalnim rokom od 40 dana
  4. Kopija pasoša (pasoš mora biti važeći tokom celog trajanja odobrenog boravka)
  5. Izjava o jasnoj krivičnoj evidenciji koju je izdala nadležna institucija u zemlji porijekla, prevedena na jezik Crne Gore (ne starija od 6 mjeseci)

Pored toga, stranac će morati da registruje svoj dolazak kod lokalne policijske filijale ili kod najbliže kancelarije turističke organizacije (Turistička organizacija), u roku od 24 sata od dolaska u Crnu Goru, kako bi dobio dozvolu.

Stambena dozvola po osnovu vlasništva nad nekretninom izdaje se na period od godinu dana i može se dodatno produžiti.

Ova vrsta stambene dozvole ne daje strancu pravo na rad u Crnoj Gori.